14. 11. 2011.

Srba Ignjatović
Ro­đen 1946. go­di­ne u Knjaževcu. Ob­ja­vio je de­vet knji­ga po­e­zi­je, šest knji­ga pro­ze, jed­nu dra­mu, še­sna­est knji­ga kri­tika, ese­ja i stu­di­ja, a u knji­žev­noj pe­ri­o­di­ci i dnev­noj štam­pi – vi­še od tri hi­lja­de tek­sto­va. Iz­bo­ri nje­go­ve po­e­zi­je štam­pa­ni su na ma­ke­don­skom, ita­li­jan­skom, ru­mun­skom, če­škom i bu­gar­skom je­zi­ku, a de­la su mu pre­vo­đe­na i na en­gle­ski, ru­ski, ita­li­jan­ski, ne­mač­ki, fran­cu­ski... Za­stu­pljen je u dva­de­se­tak do­ma­ćih i de­se­tak stra­nih pesničkih an­to­lo­gi­ja. 
Do­bit­nik je broj­nih na­gra­da i pri­zna­nja: Isi­do­ra Se­ku­lić, Ve­li­ki pe­čat va­ro­ši srem­sko­kar­lo­vač­ke, Lju­bi­ša Jo­cić, Mi­lan Bog­da­no­vić, Zlat­ni be­o­čug KPZ Be­o­gra­da, Kon­dir Ko­sov­ke De­voj­ke, Zmaj Og­nje­ni Vuk, Sr­bo­ljub Mi­tić, Mi­lan Ra­kić, Zlat­ni Or­fej, Povelja Ka­ra­đor­đe, Zlat­na znač­ka KPZ Sr­bi­je, Zlat­ni be­o­čug KPZ Be­o­gra­da, Po­ve­lja Mo­kranj­če­vih da­na, Pla­ke­ta ma­ni­fe­sta­ci­je Mer­mer i zvu­ci, ali i Ve­li­ka na­gra­da Ni­ki­ta Sta­ne­sku, Ve­li­ka na­gra­da Lu­či­jan Bla­ga, Na­gra­da Bal­ka­ni­ka, Evrop­ska me­da­lja Franc Kaf­ka, i  dru­ge. Bio je pred­sed­nik Udru­že­nja knji­žev­ni­ka Sr­bije.


KOREN

Štetočine napale vrt,
Na večno Kosovo nalik
leluja potonji list.
Pod načetom mekom opnom
još kruže eliksiri:
srsi života biju,
iskonska gorčina vri.
U pupoljku cvet,
u cvetu plod,
u srcu ploda
crno seme.
Silovit hitac stabla
još prkosi zemljinoj teži
dok obratni radnik, koren
rudari u podzemlju.
Izgubi li vodenu nit,
izjede li ga Crv,
ko će da ishrani,
ko da održi svet?
Sačuvaj, Gospode,
makar koren od štete.


ZID

Evo tebi zid
da se sam uzidaš!
Iz temena će nići čardak,
iz stopala bunar
da se putnik-namernik
pod zvezdama odmori,
u vodi svet dogleda.
Tu će negde proći
i mlada Gojkovica:
živopisac je njen lik
već urezao šilom
po obrazu tvoga kreča!


VREME JE, OČE NOJE 

Mudraci odavno najavljuju
skoru propast sveta.
Tamburaši po birtijama pevaju:
Aj, nek propadne , i nije neka šteta!

Sledbenik vrlog Milankovića,
naučnik svetskog glasa,
naše gore otrgnut list,
upozorava danas čovečanstvo:
spremite se za potop,
negde oko 2012-te.

Magnetni polovi će se preokrenuti,
najahaće kontinenti na kontinente,
jurnuće okeani u okeane,
biće veliki kermes
kao kad se obrne klepsidra
da pesak iznova procuri.

Sve će se događati po prirodnim
a ne po Božjim zakonima
ali kažem ti, oče Noje, vreme je
da okrpiš svoju barku.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.